امروزه به خاطر کرونا مردم از ماسک و تلق استفاده میکنند
ما میخواهیم به شما محصولی را میتوان از ان در ساخت تلق صورت استفاده کرد که نشکن هست.
نام این محصول پلکسی هست که میتوان برای هرید ان اینجا کلیک کنید